Integritetspolicy

Sefina Auktionsbolag AB, org.nr 559438-5485 är ett dotterbolag till Sefina Svensk Pantbelåning AB, org.nr 556011-8043. Nedan information gäller för samtliga bolag i nämnd ägarstruktur. Vi värnar om din integritet i dina kontakter med oss. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att vi lever upp till de krav som följer av dataskyddsförordningen (GDPR) och annan integritetsskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

1. BAKGRUND

1.1 Syftet med GDPR är att skydda personer från kränkningar av deras personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses enligt GDPR hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. En väsentlig del i det integritetsskydd som GDPR ställer upp är att den person som uppgifterna avser informeras om hur information om vederbörande behandlas.

 

1.2 Sefina Svensk Pantbelåning AB är personuppgiftsansvarig och behandlar uppgifter om dig i enlighet med det nedanstående. För att komma i kontakt med oss eller vårt dataskyddsombud kan du skicka ett mail till [email protected]. För att komma i direkt kontakt med din butik, se kontaktuppgifter på vår hemsida www.sefina.se eller vår App.

 

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 De uppgifter om dig som vi behandlar är personuppgifter som du själv lämnar till oss när du t.ex. blir kund i en butik eller via våra internettjänster. Det kan också vara uppgifter som vi registrerar i övrigt i samband med uppläggning eller hantering av ditt lån/köp i butik via internet alternativt i övrig kommunikation med oss angående ditt ärende. Det rör bl.a. uppgifter om namn, mailadress, kontoinformation, adress, postnummer, telefonnummer, legitimation samt legitimationsnummer. Dessa uppgifter behandlas för att Sefina Svensk Pantbelåning AB ska kunna fullgöra avtal med dig. Uppgifter som vi begär måste vi samla in för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Om du inte lämnar nödvändig information kan vi inte fullgöra våra plikter och tjänster gentemot dig. Informationen bevaras i sju år i enlighet med bokföringslagen.

 

2.2 I samband med utnyttjande av våra tjänster kan Sefina Svensk Pantbelåning AB även komma att behandla personuppgifter i syfte att motverka penningtvätt. Personuppgifterna sparas i regel i fem år eller, när det bedöms nödvändigt, längre än så, dock maximalt tio år i enlighet med penningtvättslagen. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Sefina Svensk Pantbelåning AB ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.

 

2.3. Om du besöker vår webbplats kan uppgifter om dig komma att behandlas i samband därmed, exempelvis genom användning av cookies. Läs mer om detta i vår cookiepolicy på vår hemsida. Av säkerhetsskäl använder vi oss av kamerabevakning i våra butiker. Bildmaterialet sparas under en begränsad tid, dock max 30 dagar. Detta gör vi med stöd av vårt berättigade intresse av att förebygga, upptäcka och utreda brott och för din och våra anställdas säkerhet. Materialet hanteras i enlighet med GDPR samt kamerabevakningslagen. Vid frågor om hur och varför Sefina Pantbank sparar bildmaterial kontakta [email protected].

 

2.4 Vi kan komma att samla in personuppgifter från andra källor i syfte att erbjuda våra produkter och tjänster till personer som har identifierats som potentiellt intresserade av dessa. Du har alltid rätt till information om du omfattas av sådan insamling. Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring och personuppgifterna lagras i två år från insamlandet eller, om du väljer att använda dig av våra tjänster, i två år från det att kundförhållandet upphört. Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring genom att avregistrera dig direkt i mailet/SMS:et eller genom att kontakta närmsta butik och meddela att du önskar avstå marknadsföring från Sefina. Att klicka på länkarna i direktreklamen, eller delta i tävlingar arrangerade av Sefina, räknas som att ha använt Sefinas tjänster.

 

2.5 Uppgifterna behandlas av oss och, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser enligt lag, av andra bolag i koncernen samt andra noggrant utvalda företag som vi samarbetar med, främst företag som stöder Sefina Svensk Pantbelåning AB i sin marknadsföring, IT-drift och IT-utveckling. Sefina Sverige Pantbelåning AB, i sin egen regi, överför inga personuppgifter utanför EU/EES. Dock använder sig Sefina Svensk Pantbelåning utav tredjepartsbolag som kan göra överföringar, vilka beskrivs på punkt 6.2. Samkörning av personuppgifter kan ske med motsvarande uppgifter hos oss eller någon av angivna mottagare, samt inom koncernen ägd av RCL.

 

2.6 De personuppgifter som samlas in i samband med upprättande och genomförande av ett ärende hos oss kan även komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, statistik och, om du inte har begärt spärr mot direktreklam, för att ge dig erbjudanden om nya produkter och tjänster. Denna behandling sker med stöd av våra berättigade intressen att förbättra och utveckla våra tjänster, att lämna kunderbjudanden och minimera risker i verksamheten. Personuppgifterna lagras i maximalt två år efter att kundförhållandet med Sefina Svensk Pantbelåning AB har upphört.

2.7 När du registrerar dig på Sefinas Auktionssida så kommer du få ett slumpat användarnamn som kommer synas publikt om du är med i budgivning. Denna pseudonymisering utgörs utav de 5 första tecken i din mailadress, samt slumpmässigt tilldelade siffror.

2.8 Du som kund kan kontakta Sefina vid önskemål om radering utav konto. Notera att vi ej kan radera ditt konto medan du är aktiv i en budgivning.

 

3. DINA RÄTTIGHETER

3.1 Om du vill ha ytterligare information om personuppgiftsbehandlingen kan du skicka en skriftlig begäran till Sefina Svensk Pantbelåning AB på adressen St Eriksgatan 44, 112 34, Stockholm eller kontakta din butik. Kontaktuppgifter till respektive butik finns på vår hemsida www.sefina.se. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett sådant utdrag kostnadsfritt en gång per kalenderår, därefter tar Sefina Svensk Pantbelåning ut en avgift om 200kr per utdrag. Informationen lämnas ut elektroniskt men kan även skickas till din folkbokföringsadress eller hämtas ut i en av våra butiker.

 

3.2 Du har alltid rätt att anmäla att du inte vill ha direktreklam. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling samt invända mot behandling. Du har även rätt till dataportabilitet. I sådana fall ber vi dig kontakta oss enligt ovan. Notera att rätten till radering inte är ovillkorlig och därmed inte kan användas för att exempelvis komma ut ur ett avtalsförhållande med oss eller förhindra att vi fullgör våra rättsliga förpliktelser.

 

3.3 För det fall en viss behandling baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Detta påverkar dock inte lagligheten av sådan behandling som ägt rum innan samtycket återkallades.

 

3.4 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om detta se www.imy.se

 

 

4. EXTERN WHISTLEBLOWING

En extern anmälan kan göras via e-post (mejlet går till HR Manager). För att vara anonym så rekommenderar vi att man skapar en ny e-postadress på t.ex. www.gmail.com. Sefina kommer heller aldrig att spåra en IP-adress eller avslöja en visselblåsares identitet på andra sätt.

 

Kontaktuppgifterna är:

E-post: [email protected]

 

 

Rapporten ska innehålla följande information:

 

Vilken typ av oegentlighet som har observerats
Den person som är misstänkt för oegentligheterna

Du bör lämna så detaljerade uppgifter som möjligt för att säkerställa att rapporten kan hanteras säkert och effektivt. Du väljer själv om du vill lämna namn och kontaktuppgifter när du fyller i rapporten. Om du gör det kan du komma att bli kontaktad för ytterligare information.

 

5. ÄNDRINGAR

5.1 Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar på den här sidan och vid behov begära om förnyat samtycke från dig.

 

6. MARKNADSFÖRING

6.1 Sefina Svensk Pantbelåning AB kan komma att använda externa bolag som utför marknadsföringstjänster i Sefinas namn. Dessa bolag kan utföra dataöverföringar till tredje land. Notera att dessa bolag är förenliga med GDPR.

6.2 Sefina Svensk Pantbelåning AB använder sig utav marknadsföringstjänsten Braze Inc. som gör överföring till följande bolag och länder:

Amazon Web Services, Inc. United States
Amazon Web Services, Germany GmbH. European Union
Amazon Web Services, Ireland Ltd. European Union
ObjectRocket, LLC, a Rackspace company. United States, European Union
Snowflake Computing Inc., United States, European Union
Google LLC (formerly Looker Data Sciences, Inc) United States
dbt Labs, Inc. United States
Message Systems, Inc. (dba SparkPost). European Union, United States
Twilio Inc., (dba Twilio SendGrid) United States
Twilio Inc. United States
Infobip Inc. United States, European Union
Braze Limited, Braze Pte Ltd., Braze Germany GmbH, Braze France SAS, Braze Canada Ltd.
Braze KK, PT Braze Indonesia Technology, Braze Australia Pty Ltd. United Kingdom, Singapore. Germany, France, Canada, Japan, Indonesia, Australia
Amazon Web Services, Inc.
Global Fastly, Inc. Global (https://www.fastly.com/network-map)
Cloudflare, Inc. Global (https://www.cloudflare.com/network/)
DataDog, Inc. United States
Sentry, registered under Functional Software, Inc.United States
6.3 Direktmarknadsföring via mail och SMS skickas via Braze Inc. där Sefina Pantbank är personuppgiftsansvarig. Inom Braze finns, å Sefinas räkning, nuvarande kunder, slutkonsumenter samt potentiella kunder. Personuppgifterna för dessa grupper är i samtliga fall angivna utav den registrerade själv. I Braze finns följande uppgifter: Namn, eventuella personnummer, köpuppgifter, kontaktuppgifter samt kundbeteende. Sefina Svensk Pantbelåning utför följande behandlingar utav ovan nämnda uppgifter: Insamling, lagring, sammanställning, historisk analys och kartläggning. Ändamålen med denna behandling är att Sefina Pantbank ska kunna marknadsföra sig, samt tillhandahålla tjänster och service. Sefina Pantbank gör denna behandling på den rättsliga grunden av berättigat intresse.

 

Den registrerade har rätt till information, radering, invändningar och begränsning av behandlingar.